Буддын шажантанай заншалта Сангхын “Аба эжын хэлэн гамтайл!” гэһэн XVII-дохи мүрысөөн

«Аба эжын хэлэн гамтайл!»

Түмэр сагаан үхэр жэлэй октябриин 15-да Буддын шажантанай заншалта бүгэдэ буряад хэлэнэй мүрысөөн Сангхын дурадхаалаар эмхидхэгдээ.

      Хүн бүхэн бэеынгээ бэрхэдэ бэшэ, харин эхэ эсэгын буянгаар ябаhанаа мэдэхэ, сэгнэхэ ёhотой. Yеhөө үедэ дамжадаг аба эжымнай нангин hургаал алта мүнгэнhөөшье, эрдэни зэндэмэниhээшье үлүү үнэтэй һэн тулада түрэл буряад арадайнгаа хэлэ хүндэлэн, дээрэ үргэжэ, ёһо заншалаа арюун сэбэрээр сахижа, ургажа ябаhан залуу, эдир үхибүүднай зүрхэ сэдьхэлдээ  нэбтэрүүлэн  ойлгожо ябахын тула эмхидхэгдэдэг зорилготой хүмүүжүүлгын ажал жэлһээ жэлдэ бүтээгдэнэ.

       Мүнөөдэрэй сагай эрилтээр үнгэргэгдэһэн, Агынгаа дасанай тус мүрысөөндэ хабаадахада дуратай олон эдир үхибүүд хабаадаа.

Энэ мүрысөөндэ хүүгэдэй ажал заабол өөһэдэйнь бүтээhэн бүтээл байхаһаа гадна  буряад хэлэн дээрэ хамгаалагдаха ёhотой байгаа.

         Мүрысөөн шагайн буудалаар табан шататай байгаа. Шата бүхэндэ дүн татагдаа.

Yхэр тала«Ашатай, буянтай дасанаймнай түүхэhээ» гэһэн буян үршөөлтэй Агын дасанай баригдажа бүтээгдэhээр 210 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан 1-дэхи шатада түүхын хуудаhаа нээжэ,  хэды онhоо ямар ажал хэрэгүүд бүтээгдэжэ, ямар байhанаа  ямар болоноб, хэды, хэд шэрээтэнэр, ламанар хүдэлhэн тухай хабаадагшад шэнжэлгын ажал хэжэ эльгээгээ. Эндэ наhатай зонтой уулзажа хөөрэhэн hонин ушарнуудые ба зураглал (фото) тухай бэшэхэ ёһотой байгаа.

Хонин тала«Эдеэгээ  эм болгожо hурая!» гэһэн 2-дохи шатада яагаад хубсалхаб, яагаад эдеэлхэб, аршаанда яажа зүбөөр орохоб, ямар эдеэн хэдыдэ эдеэн – хэдыдэ эм болодог бэ, шүдөө үбдэбэл урдандаа ямар арга хэдэг байгааб гэхэ мэтын асуудалнуудаар хабаадагшад боро арганууд тухай шэнжэлгын ажал ябуулаа.

Морин тала«Нютагайм домог» гэһэн 3-дахи шатада дэлхэйн нютаг, хото тосхон, гол горход, аршаангууд,  хада уулануудай тусхай нэрэнүүдэй удха шанар тухай тайлбари шүүмжэлгэ хэһэн байна.

Тэмээн тала «Уран гартан» гэһэн 4-дэхи шатада үхибүүд «Агын дасанай фотозураглал»,  «12 жэлнүүд», « Түмэр сагаан үхэр жэл» гэһэн сэдэбүүдэй али нэгыень шэлэжэ абаад, өөрын бодол оруулжа, гарай уран урлалгын ажал бүтээжэ, үзэмэдэ (выставка) харуулаа.

Ямаан тала – «Юртэмсын гурбан» гэһэн 5-дахи шатада hурагшад юртэмсын гурбаниие сээжэлдээд, асуужа, харюусажа ба тайлбарилжа шадаха болоһоноо харуулаа.

Хамта мүрысөөндэ 8 hургуулиин (Агын нэгэдэхи ба хоёрдохи, Могойтын хоёрдохи, Һүдэнтын, Сахюуртын, Шулуутайн ба Сагаан-Уулын юрэнхы болбосоролой дунда һургуулинууд, Дулдаргын уран урлалай байшан) 60 һурагшад хабаадаа.

Тус мүрысөөнэй дүнгүүд:

Һуури

Нэрэ,обог

Һургуули

Багша

1 шата «Ашатай, буянтай дасанаймнай түүхэhээ»

I

Болотов Эрдэм

Сахюурта

Болотова Билигма Баторовна

II

Жигдылмеева Бальжит

hүдэнтэ

Балданова Мыдыгма Ринчиновна

III

Батомункуева Анжана

Могойтуй

Жимбаева Балма Базаровна

2 шата «Эдеэгээ эм болгожо hурая»

I

Жигмитова Номина

Сахюурта

Болотова Билигма Баторовна

II

Доржиева Анастасия

Шулуутай

Цыбикова Цымпилма Цыбеновна

III

Дондоков Лубсан

Сагаан-Уула

Батоболотова Батожаргал Жамсарановна

3 шата «Нютагайм домог»

I

Балданова Арюна

Сахюурта

Болотова Билигма Баторовна

II

Батомункуев Зорикто

Шулуутай

Цыбикова Цымпилма Цыбеновна

III

Жамбалов Бальжинима

Сагаан-Уула

Батоболотова Батожаргал Жамсарановна

III

Цыдыпов Жигмит

Сахюурта

Болотова Билигма Баторовна

4 шата «Уран гартан»

I

Лубсанова Арюхан

Һүдэнтэ

Балданова Мыдыгма Ринчиновна

II

Аюрова Дулма

Һүдэнтэ

Балданова Мыдыгма Ринчиновна

III

Санжаева Арюун

Һүдэнтэ

Балданова Мыдыгма Ринчиновна

III

Базарова Дулма

Һүдэнтэ

Балданова Мыдыгма Ринчиновна

5 шата «Юртэмсын гурбан»

I

Васильева Виктория

Шулуутай

Цыбикова Цымпилма Цыбеновна

II

Цыжипов Цырен

Сахюурта

Болотова Билигма Баторовна

II

Дашиева Билигма

Сагаан-Уула

Батоболотова Батожаргал Жамсарановна

III

Рабданов Сультим

Могойто

Жимбаева Балма Базаровна

 

I hуури – Сахюуртын дунда һургуули (багша Болотова Б.Б.);

II hуури – Һүдэнтын дунда һургуули (багша Балданова М.Р.);

III hуури Шулуутайн дунда һургуули (багша Цыбикова Ц.Ц.)

 

Дондоков Билигто лама, Агын дасан

Поделиться ссылкой:

Метки: нет меток

Комментарии закрыты.