«Амар сайн» театр уласхоорондын эрдэм ажалай конференци үнгэргэбэ

Октябриин 20-до «Үльгэр, туужа, домог: үнгэрһэн үеын байдал, мүнөөдэрэй боломжо, үглөөдэрэй стратеги» гэһэн конференцида эрдэм һуралсалай, соелой мэргжэлшэд сугларжа, ехэ удхатай хөөрэлдөө хэжэ, саашанхидаа сугтаа ажал ябуулхаяа зүбшөөбэ.
Энэ конференциин инициатор гэхэдэ, Жаргал Бадмадоржиев болоно. Тэрэ мүнөө зун июниин 15-17-до Кыргыз гүрэндэ дэлхэйн ульгэршэдэй форумда хабаадажа, иимэ һанаан бодомжотой ерээ. Форумда суг хабаадаһан Виктор Жалсанов, театрай директор Оюна Ширапова, Агын тойрогой дарганар энэ бодолыень дэмжэлсээ. 
Конференциие «Хүхөө Намжил» (Морин хуурай домог) гэжэ зүжэгэй хуби нээбэ. Саашань эрдэмтэд Баир Дугаров, Людмила Дампилова, Людмила Байминова, Александра Цымпилова, артистнууд Виктор Жалсанов, Гунгаагай Дамбинима, олониитын ажал ябуулагшад Базаржаб Батомункин, Цырендулма Батомункина, Юмжидма Дашинимаева багша шабитаяа гэгшэд түхэреэн шэрээдэ һуужа, һанал бодолгоороо хубаалдаба. Үни урданай үльгэр домог суглуулаһан Пурбо Балданжаповай ажал сэгнэхэ тухай; залуу һүрэгтэ элинсэгүүдэй ухаан бодол, заабари, арадайнгаа туужа ямар аргаар барюулха тухай; эрдэм һуралсал ба соел культура суг ажаллаха тухай хэдэн һанамжанууд оробо.
Конференциин практическа хубида үльгэр түүрээн болобо. Эндэ Виктор Жалсанов абьястайгаар ульгэр түүрээбэ, арадай шог егто зугаа зугаалаба. Гунгаагай Дамбинима абынгаа хөөрэһэн үльгэр тэрэл хүгжэмөөрын дуулажа харагшадай шэхэ хужарлуулба.  Леонид Бабалаев, Баатр Лиджи-Гаряев, Жаргал Бадмадоржиев, Баир Тумуров, Алексей Дымбрылов шабинартаяа гаража, сууха хуур, морин хуур доро урданайшье, мүнөөнэйшье үльгэр домогууды гүйсэдхэбэ.
Энэ конференци буряад хэлэн дээрэ ябуулагдаа, тэрэ ехэ зохид байба гэжэ хабаадагшад тэмдэглээ. Хоер жэлэй нэгэ иигэжэ суглардаг болохоео шиидэбэд.

Поделиться ссылкой:

Метки: нет меток

Комментарии закрыты.